Σύστημα παρακολούθησης και σύστημα αξιολόγησης της παρεχόμενης ολιστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης

6.-(1) Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει σύστημα παρακολούθησης της παρεχόμενης ολιστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και των προγραμμάτων και διαλέξεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4, καθώς και σύστημα συνεχούς ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους με την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών και εκπαιδευτικών.

(2) Η αρμόδια αρχή το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσια έκθεση αναφορικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της παρεχόμενης ολιστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και των σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών για το προηγούμενο έτος.