Παροχή ολιστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης

4.-(1) Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, παρέχει ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά και ενήλικα πρόσωπα που φοιτούν σε τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

(2) Η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποιεί, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Εκπαιδευτικής Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και με βάση τις αρχές εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαιδευτικά προγράμματα και διαφωτιστικές διαλέξεις στο πλαίσιο των οποίων διατίθεται στα παιδιά και σε ενήλικα πρόσωπα που φοιτούν σε οποιαδήποτε τάξη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία βρίσκονται.

(3) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.