Συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις

36.-(1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δυνατόν να συνεργαστούν με μη κυβερνητικό οργανισμό για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών προστασίας, συνδρομής και στήριξης στα θύματα ή/και εκπαίδευσης λειτουργών τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας ή ειδικής συμφωνίας μεταξύ τους.

(2) Ο σκοπός της συνεργασίας ή/και ανάθεσης αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα θύματα, οι οποίες να είναι συγκεντρωμένες και άμεσα προσβάσιμες από το θύμα και τα μέλη της οικογένειάς του, σε ένα φιλικό προς το θύμα περιβάλλον.

(3) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής ή/και πολυθεματικής συνεργασίας τους για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών, σε περίπτωση διαχείρισης από κοινού περιστατικού βίας κατά γυναίκας, δυνατόν να ανταλλάζουν πληροφορίες σχετικές με το θύμα ή με την οικογένεια του θύματος, στο πλαίσιο της νομιμότητας ορισμένων πράξεων επεξεργασίας, με βάση τα πρωτόκολλα συνεργασίας και την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία διενεργείται σύννομα και θεμιτά με σαφή, ακριβή και διαφανή τρόπο, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του θύματος ή του παιδιού θύματος ή των ανήλικων παιδιών του θύματος, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε συμφωνία ή πρωτόκολλο συνεργασίας/ανάθεσης αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν επενεργεί ως αποποίηση ή μετάθεση των βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου απορρεουσών ευθυνών εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

(4) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «απαιτούμενες υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών, νομικής εκπροσώπησης, ιατρικών υπηρεσιών περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, άρτια εκπαιδευμένων για τη διαχείριση υποθέσεων που αφορούν θύματα και τις οικογένειές τους.