Εξατομικευμένη αξιολόγηση θύματος

35.-(1) Για σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 34, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συνεργάζονται με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό αρμόζει και προκύπτει από τις αρμοδιότητές τους.

(2) Η εξατομικευμένη αξιολόγηση θύματος γίνεται με την παροχή γραπτής συγκατάθεσης του θύματος για συμμετοχή στην αξιολόγησή του και για συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, την Αστυνομία ή άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, και για τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του θύματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το θύμα είναι παιδί, η συγκατάθεση δίδεται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τον Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή τον διορισμένο επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.

(3) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, κατά την εξατομικευμένη αξιολόγηση του θύματος, δύναται να ζητήσουν τη συμβολή της Αστυνομίας ή/και άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών ή ειδικών ή/και να παραπέμψουν το θύμα για εξέταση ή αξιολόγηση.

(4) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ευθύς ως ολοκληρώσουν την ατομική αξιολόγηση του θύματος, αποφασίζουν τα μέτρα στήριξης ή προστασίας του τα οποία είναι κατάλληλα για την περίπτωση και τις προσωπικές συνθήκες του.

(5) Η μέθοδος, ο χρόνος διάρκειας και οι λεπτομέρειες της εξατομικευμένης αξιολόγησης προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49.