Μέτρα στήριξης θυμάτων

34.-(1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να συνδράμουν και στηρίξουν τα θύματα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο της σωματικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση της προσωπικής κατάστασης του θύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την άποψή του, ανάλογα με την ηλικία του, τις συνθήκες και τον βαθμό ωριμότητάς του, καθώς και τις ανάγκες και ανησυχίες του, με σκοπό την εξεύρεση μόνιμων μέτρων στήριξης ή προστασίας του, τα οποία είναι κατάλληλα για την περίπτωση του κάθε θύματος.

(2) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες από κατάλληλα καταρτισμένο ή εξειδικευμένο προσωπικό, που θα διευκολύνουν την αποκατάστασή τους και οι οποίες περιλαμβάνουν νομικές, ιατρικές και ψυχολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, οικονομική βοήθεια για κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους όσον αφορά τη στέγαση, εκπαίδευση, κατάρτιση και βοήθεια προς εξεύρεση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Παροχής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου.

(3) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας λαμβάνουν, κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν, όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή και στήριξη, κυρίως έκτακτη ψυχολογική βοήθεια στο θύμα και στην οικογένειά του, σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται στη Δημοκρατία.

(4) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας λαμβάνουν, κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν, όλα τα απαραίτητα μέτρα στήριξης του θύματος, ασκώντας μεταξύ άλλων διασυνδετικό ρόλο με άλλες υπηρεσίες, με στόχο τη συνδρομή και στήριξη των θυμάτων.

(5) Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διασφαλίζει τη λειτουργία εύκολα προσβάσιμων στεγών και ή καταφυγίων προστασίας για την παροχή ασφαλούς στέγασης, την ενεργή προσέγγιση των θυμάτων και, μέσω των υπηρεσιών του, την παροχή βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στήριξης στα θύματα για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του, όπως προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2).

(6) Το Υπουργείο Υγείας διασφαλίζει ότι σε όλους τους χώρους περίθαλψης οι οποίοι βρίσκονται υπό την εποπτεία του θα θεσπιστούν πρωτόκολλα εισδοχής, εξέτασης και περίθαλψης κατάλληλα για την αντιμετώπιση περιστατικών θυμάτων βίας.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία το θύμα υπέστη βία που ενέχει σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή του, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες διασφαλίζουν την περίθαλψή του ή την περιεκτική υποστηρικτική του φροντίδα σε εξειδικευμένο κέντρο, το οποίο στελεχώνεται από πολυθεματική ομάδα, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας.