Καθεστώς διαμονής θυμάτων

37. Σε περίπτωση κατά την οποία το θύμα είναι αλλοδαπό και η παραμονή του στη Δημοκρατία κρίνεται από τις διωκτικές αρχές ως απαραίτητη, για σκοπούς συνεργασίας του για την ποινική διαδικασία, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών διασφαλίζει όπως παρασχεθεί στο θύμα προσωρινή άδεια παραμονής για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συνεννόηση με τις διωκτικές αρχές.