Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Φορέα.

41.-(1) Ο Φορέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία υποβάλλεται από τον Υπουργό προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και των σχετικών με αυτή σχεδίων δράσης, καθώς και η παρακολούθηση, αξιολόγηση και εφαρμογή τους·

(β) την παρακολούθηση όλων των σχετικών πολιτικών και στρατηγικών που εφαρμόζονται από τον κυβερνητικό, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα·

(γ) τη σύνταξη εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού για τις καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την προστασία των θυμάτων∙

(δ) την υποβολή εισηγήσεων προς αναθεώρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλων σχετικών με αυτόν νόμων ή και άλλων μέτρων εναρμονισμένων με τις ευρωπαϊκές ή/και τις διεθνείς πολιτικές ή/και στρατηγικές ή/και με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις·

(ε) τον σχεδιασμό και η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους λειτουργούς των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των επαγγελματιών του κυβερνητικού, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία·

(στ) την ανάληψη και διοργάνωση δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για θέματα βίας κατά των γυναικών, ενδοοικογενειακής βίας, ισότητας, και καταπολέμησης οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, την πληροφόρηση για τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για την πρόληψη πράξεων βίας και γενικότερα για τα θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(ζ) την προώθηση πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων και οποιασδήποτε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες∙

(η) την παρακολούθηση και μελέτη των διεθνών εξελίξεων στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(θ) την ανάπτυξη συνεργασίας με εγγεγραμμένα σωματεία ή ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορείς ισότητας, την κοινωνία των πολιτών και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και με τις οργανώσεις γυναικών για σκοπούς επίτευξης των στόχων του παρόντος Νόμου·

(ι) την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του Φορέα, σε διεθνές επίπεδο·

(ια) τον συντονισμό της συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, μελέτης, διάχυσης και δημοσιοποίησης στατιστικών δεδομένων, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43·

(ιβ) τον σχεδιασμό, την ανάθεση ή τη πρόσκληση σε διαγωνισμό για την ανάθεση της υλοποίησης παρεμβάσεων ή προγραμμάτων, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμων·

(ιγ) την προώθηση και υιοθέτηση διατμηματικών διαδικασιών, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, οι οποίες να προβλέπουν, μεταξύ άλλων, για τη συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς·

(ιδ) τη λειτουργία επί εικοσιτετραώρου βάσεως τηλεφωνικών γραμμών βοηθείας για θύματα βίας κατά των γυναικών και τη στελέχωσή τους με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό:

Νοείται ότι, μετά από έγκριση του Υπουργού, η λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών βοηθείας δύναται να ανατεθεί σε μη κυβερνητικό οργανισμό βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας ή ειδικής συμφωνίας ή με αγορά υπηρεσιών·

(ιε) την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατίθενται σε αυτόν από τον Υπουργό.

(2) Ο Φορέας συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού, αναφορικά με τις δραστηριότητές του, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και την κατάσταση που επικρατεί στη Δημοκρατία σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος Νόμου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο την εκάστοτε αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

(3) Ο Φορέας υποβάλλει στον/στην Υπουργό εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων που αφορά στις αρμοδιότητές του.

(4) Από τις αρμοδιότητες του Φορέα εξαιρούνται οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας σύμφωνα με τον περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο.