Λειτουργία, διαδικασίες και δομές του Συντονιστικού Φορέα

42.-(1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Φορέα, συγκαλεί τις συνεδρίες και προεδρεύει αυτών.

(2) Ο Φορέας συνέρχεται τακτικά κάθε δύο (2) μήνες.

(3) Ο Φορέας δύναται να συνέρχεται σε έκτακτη βάση, οποτεδήποτε τούτο κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο αυτού ή ζητηθεί από τον Υπουργό, για σοβαρούς, έκτακτους και επείγοντες λόγους.

(4) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Φορέα δεν επηρεάζεται από τυχόν κενές θέσεις σε αυτόν, εφόσον ο αριθμός των μελών του ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε (5) μέλη.

(5) Οι αποφάσεις του Φορέα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και ο Πρόεδρος έχει δευτέρα ή νικώσα ψήφο.

(6) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τα μέλη του Φορέα εκλέγουν ένα μέλος, για να εκτελεί καθήκοντα Προέδρου κατά τη συνεδρίαση.

(7) Ο Φορέας δύναται να συγκροτηθεί σε ομάδες εργασίας με πιο εξειδικευμένο αντικείμενο, για τη αποτελεσματικότερη λειτουργία του, οι οποίες δύναται να συνέρχονται επί τακτικής ή έκτακτης βάσης.

(8) Ομάδες εργασίας, οι οποίες συγκροτούνται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (7), καθορίζουν την εμπλεκόμενη υπηρεσία η οποία θα τις συντονίζει και θα τις συγκαλεί.

(9) Οι ομάδες εργασίας ενημερώνουν τον Φορέα για τις εργασίες, τις αποφάσεις και τα πρακτικά μέτρα που λαμβάνουν αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του.

(10) Ο Φορέας καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του, οι οποίοι υποβάλλονται στον Υπουργό για έγκριση και προώθησή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(11) Ο Φορέας δύναται να έχει δικό του επιστημονικό ή άλλο αναγκαίο προσωπικό, το οποίο τοποθετείται σε αυτόν από τον κυβερνητικό τομέα ή προσλαμβάνεται από αυτόν με αγορά υπηρεσιών, δύναται δε περαιτέρω να έχει Γραφείο και εξοπλισμό, το οποίο δυνατόν να του παραχωρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.