Προσόντα, παραίτηση και παύση του Προέδρου και των μελών του Φορέα

40.-(1)(α) Ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος ή μέλος του Φορέα εκτός εάν είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας.

(β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Φορέα διορίζονται με βάση την κατάρτιση ή/και την εμπειρία τους σε θέματα βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Απόφασή του, να παύσει τον Πρόεδρο ή μέλος του Φορέα για-

(α) καταδίκη αυτού για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(β) επιβολή σε αυτό ποινής φυλάκισης συνεπεία καταδίκης του για ποινικό αδίκημα, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλου Νόμου·

(γ) κήρυξη αυτού σε πτώχευση·

(δ) ασθένεια, αναπηρία ή σωματική ανικανότητα, η οποία τον καθιστά ανίκανο να εκπληρώνει επαρκώς τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες ή τα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του·

(ε) κατάχρηση της θέσης του, κατά τρόπο που η συνέχιση της θητείας του να αποβαίνει επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον.

(3) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Φορέα δύνανται οποτεδήποτε να υποβάλουν εγγράφως παραίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Οποιαδήποτε θέση κενούται για οποιοδήποτε λόγο στο Φορέα, πληρούται με τον διορισμό νέου Προέδρου ή νέου μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του Φορέα.