Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών

39.-(1) Καθιδρύεται Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, ο οποίος είναι υπόλογος στον Υπουργό και έχει την ευθύνη για τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή/και από τους επαγγελματικούς συνδέσμους που μετέχουν στο Φορέα λαμβάνεται έγκριση από τον Υπουργό.

(2) Ο Συντονιστικός Φορέας συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

(α) Τον πρόεδρο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ή εκπρόσωπό του·

(β) τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια που εγκαθιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία των Θυμάτων) Νόμου·

(γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας·

(δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·

(ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας·

(στ) έναν (1) εκπαιδευτικό ψυχολόγο υπαγόμενο στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·

(ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών·

(η) έναν (1) εκπρόσωπο της Αστυνομίας·

(θ) έναν (1) εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(ι) δύο (2) μέλη τα οποία προέρχονται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους από τα πεδία της ψυχικής υγείας ή της κοινωνικής εργασίας.

(3) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) μέλος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενώ τα αναφερόμενα στις παραγράφους (δ) έως (ι) του εδαφίου (1) μέλη, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού, από κατάλογο που καταρτίζεται από τον ίδιο.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 40, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Φορέα διορίζονται για περίοδο τριών (3) ετών και δύναται να επαναδιοριστούν μετά τη λήξη της θητείας τους για μία επιπρόσθετη θητεία.

(5) Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Φορέα δύναται να παρέχεται αμοιβή, όπως αυτή εγκρίνεται κατά καιρούς από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(6) Ο Φορέας έχει την ικανότητα του συμβάλλεσθαι.