Επιπρόσθετες ποινές ή κυρώσεις κατά νομικού ή φυσικού προσώπου

13.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου και ανεξαρτήτως της επιβολής οποιασδήποτε άλλης ποινής ή κύρωσης για τη διάπραξη αδικήματος βίας κατά γυναίκας, το Δικαστήριο δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ή κατά την επιβολή ποινής σε καταδικασθέντα, να διατάξει ως επιπρόσθετη ποινή ή κύρωση-

(α) τον αποκλεισμό από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις,

(β) τη διάλυση του νομικού προσώπου,

(γ) το προσωρινό ή το οριστικό κλείσιμο των υποστατικών ή εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη του αδικήματος,

(δ) την κατάσχεση και τη δήμευση οποιουδήποτε αντικειμένου ή μέσου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη αδικήματος βίας κατά γυναίκας.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης με διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), συνιστά ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.