Ευθύνη νομικών προσώπων

12.-(1) Νομικό πρόσωπο έχει ευθύνη για τη διάπραξη αδικήματος βίας κατά γυναίκας, όταν αυτό διαπράττεται από πρόσωπο το οποίο ενεργεί, είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του εν λόγω νομικού προσώπου, το οποίο κατέχει σε αυτό θέση η οποία βασίζεται σε-

(α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου, ή

(β) εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους του νομικού προσώπου, ή

(γ) εξουσία να ασκεί έλεγχο εντός του νομικού προσώπου.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), νομικό πρόσωπο δύναται να θεωρηθεί ως υπεύθυνο για τη διάπραξη αδικήματος βίας κατά γυναίκας, σε περίπτωση κατά την οποία η ελλιπής εποπτεία ή ο ελλιπής έλεγχος από καθοριζόμενο στο εδάφιο (1) πρόσωπο, έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος από πρόσωπο το οποίο ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.

(3) Η προβλεπόμενη στα εδάφια (1) και (2) ευθύνη νομικού προσώπου δεν αποκλείει την ποινική δίωξη φυσικού προσώπου το οποίο ενεργεί ως αυτουργός, ηθικός αυτουργός ή συνεργός σε αδίκημα βίας κατά γυναίκας.

(4) Νομικό πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη αδικήματος βίας κατά γυναίκας, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000):

Νοείται ότι, πέραν της ποινικής ευθύνης για τη διάπραξη αδικήματος βίας κατά γυναίκας, το νομικό πρόσωπο υπέχει αστική ευθύνη.