Δικαιώματα παιδιών θυμάτων

26.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία το θύμα είναι παιδί και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού αποκλείονται από την εκπροσώπησή του λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών και του θύματος ή το παιδί είναι ασυνόδευτο ή αποχωρισμένο από την οικογένειά του, το Δικαστήριο δύναται να διορίσει τον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη νομική εκπροσώπηση του θύματος, στο πλαίσιο ποινικής ή/και αστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο και τον περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικό Κανονισμό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει αρχίσει δικαστική διαδικασία και το συμφέρον του παιδιού το απαιτεί, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου για την εκπροσώπησή του και τη διασφάλιση των συμφερόντων του σε όλα τα επίπεδα.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διαπιστώσουν ότι ισχύουν οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) περιστάσεις ή ότι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα παιδιού θύματος δεν διασφαλίζουν το υπέρτατο συμφέρον αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορούν να το εκπροσωπούν, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών και του παιδιού θύματος, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε ως αντιπρόσωπος του παιδιού θύματος να διορισθεί η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου ή του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου και του περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικού Κανονισμού.