Εκπαίδευση λειτουργών

47.-(1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες προωθούν την τακτική ενημέρωση, την κατάρτιση, καθώς και τη συστηματική και υποχρεωτική ενδοϋπηρεσιακή και διατμηματική εκπαίδευση, ευαισθητο-ποίηση και κατάρτιση όλων των λειτουργών ή άλλων προσώπων που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με θύματα βίας κατά γυναικών ή/και να χειριστούν περίπτωση βίας κατά γυναικών, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση αδικημάτων βίας κατά γυναικών, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τις ανάγκες και τα δικαιώματα των θυμάτων και τη μείωση τέτοιων αδικημάτων, τον εντοπισμό των θυμάτων και την ελαχιστοποίηση υποτροπής των δραστών.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, στην έννοια του όρου «λειτουργός» εμπίπτει ο Αρχιεπιθεωρητής και οι επιθεωρητές κατά την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τις διατάξεις του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου.