Ενημέρωση παιδιών και κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών των σχολικών μονάδων για τα έμφυλα ζητήματα κ.ά.

48.-(1) Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διασφαλίζει ότι τα παιδιά, κατά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ενημερώνονται, μέσω επικαιροποιημένων αναλυτικών προγραμμάτων ή/και άλλων δράσεων, για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας, της βίας κατά των γυναικών, του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, περιλαμβανομένων θεμάτων ισότητας των φύλων και κατάρριψης των έμφυλων στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, της διευθέτησης διενέξεων χωρίς βία στις διαπροσωπικές σχέσεις, της μη άσκησης βίας με βάση το φύλο κατά των γυναικών και του δικαιώματος της προσωπικής ακεραιότητας, προσαρμοσμένων στην εξελικτική δυνατότητά τους, καθώς και για μορφές γλωσσικού σεξισμού και τρόπους υπέρβασής τους:

Νοείται ότι, οι σχετικές πληροφορίες στα αναλυτικά προγράμματα των δημόσιων σχολείων επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

(2) Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με παράγοντες του ιδιωτικού τομέα, προωθεί δεξιότητες μεταξύ παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών αναφορικά με τους τρόπους αντιμετώπισης του περιβάλλοντος πληροφόρησης και επικοινωνιών που παρέχει πρόσβαση σε ταπεινωτικό περιεχόμενο σεξουαλικής ή βίαιης φύσεως, το οποίο δυνατόν να είναι επιβλαβές.

(3) Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διασφαλίζει ότι κάθε στέλεχος της δημόσιας εκπαίδευσης ευθύς ως προσληφθεί, παρακολουθεί, στη βάση υποχρεωτικής επιμόρφωσης, τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) θέματα και καταρτίζουν, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης αυτής, σχέδιο δράσης στη σχολική τους μονάδα.

(4) Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διασφαλίζει ότι τα μέλη του εποπτικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και οι λειτουργοί εκπαιδευτικού προγραμματισμού όλων των βαθμίδων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, λαμβάνουν επιμόρφωση επί των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) θεμάτων, ανά τακτά διαστήματα.

(5) Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων είναι δεόντως καταρτισμένοι σε σχέση με μεθόδους διακρίβωσης όλων των μορφών βίας κατά γυναικών, τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών θυμάτων, καθώς και για την υλοποίηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) υποχρεώσεων:

Νοείται ότι, η προβλεπόμενη στο παρόν εδάφιο κατάρτιση πραγματοποιείται ανά τακτά διαστήματα, στο πλαίσιο υποχρεωτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων ή κατ’ ιδίαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η προβλεπόμενη στο παρόν εδάφιο κατάρτιση δύναται να πραγματοποιείται εναλλακτικά με την ανάρτηση/κυκλοφορία σχετικού βιβλιαρίου/εντύπου/ ψηφιακού οδηγού για την πρόληψη της βίας.

(6) Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Δημοκρατία, διασφαλίζουν ότι οι φοιτητές ενημερώνονται για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας, της βίας κατά των γυναικών, του βιασμού, της ενδοοικογενειακής βίας, περιλαμβανομένων θεμάτων ισότητας των φύλων και κατάρριψης των έμφυλων στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, της διευθέτησης διενέξεων χωρίς βία στις διαπροσωπικές σχέσεις, της πρόληψης άσκησης βίας με βάση το φύλο κατά των γυναικών και του δικαιώματος της προσωπικής ακεραιότητας, καθώς και για τις μορφές γλωσσικού σεξισμού και τους τρόπους υπέρβασης.

(7) Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Δημοκρατία διασφαλίζουν ότι το διδακτικό προσωπικό είναι δεόντως καταρτισμένο σε σχέση με μεθόδους διακρίβωσης όλων των μορφών βίας κατά γυναικών, καθώς και για την υλοποίηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (4) υποχρεώσεων:

Νοείται ότι, η προβλεπόμενη στο παρόν εδάφιο κατάρτιση πραγματοποιείται, στο πλαίσιο υποχρεωτικής επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού:

Νοείται περαιτέρω ότι, η προβλεπόμενη στο παρόν εδάφιο κατάρτιση δύναται να πραγματοποιείται εναλλακτικά με την ανάρτηση/κυκλοφορία σχετικού βιβλιαρίου/εντύπου/ψηφιακού οδηγού για την πρόληψη της βίας.