Επιπρόσθετα των ποινών διατάγματα

46. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου και της επιβολής οποιασδήποτε άλλης ποινής ή κύρωσης για τη διάπραξη αδικήματος βίας κατά γυναίκας, το Δικαστήριο δύναται, κατά την επιβολή ποινής σε καταδικασθέντα και με τη συγκατάθεσή του, να διατάξει-

(α) την υποβολή αυτού σε διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία από ψυχίατρο ή/και κλινικό ψυχολόγο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας,

(β) την παρακολούθηση από αυτόν των προβλεπόμενων στο άρθρο 44 προγραμμάτων, ώστε να καταστεί ικανό να υιοθετήσει συμπεριφορά, με στόχο την πρόληψη άσκησης βίας και την αλλαγή των εκδηλούμενων από αυτό βίαιων μορφών συμπεριφοράς, ή/και

(γ) την υποβολή του σε θεραπευτική αγωγή αυτοελέγχου από εμπειρογνώμονες ή υπό άλλους όρους που το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίους, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη αδικημάτων βίας κατά γυναικών.