Υποστηρικτικά και θεραπευτικά μέτρα και αξιολόγηση παραβάτη

45.-(1) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα διαγνωστικής αξιολόγησης, κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβά-σεων και αποτελεσματικών προγραμμάτων, με στόχο την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικημάτων βίας.

(2) Τα ακόλουθα πρόσωπα δύνανται να έχουν πρόσβαση στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης:

(α) Πρόσωπο, το οποίο διώκεται ποινικά για αδίκημα βίας κατά γυναίκας, υπό όρους που να μην είναι επιζήμιοι ούτε αντίθετοι προς το δικαίωμα της υπεράσπισης ή τις απαιτήσεις δίκαιης και αμερόληπτης δίκης και ειδικότερα την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας· και

(β) πρόσωπο, το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα βίας κατά γυναίκας, μετά από διάταγμα του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46.

(3) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, την Αστυνομία και με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό εφαρμόζεται και με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων με κατάρτιση και εμπειρία στις ειδικότητες της δικανικής ψυχιατρικής ή/και δικανικής ψυχολογίας, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας έχουν την ευθύνη αξιολόγησης της προσωπικότητας των αναφερόμενων στο εδάφιο (2) προσώπων και του πιθανού κίνδυνου επανάληψης αδικήματος βίας κατά γυναίκας, με στόχο τον προσδιορισμό κατάλληλων προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης και όπως υποβοήθηση του Δικαστηρίου.

(4) Η Αστυνομία, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό εφαρμόζεται, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) πρόσωπα, στα οποία έχουν προταθεί προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης, σύμφωνα με το εδάφιο (1), να-

(α) είναι πλήρως ενήμερα για τους λόγους της πρότασης ή του διατάγματος του Δικαστηρίου,

(β)συγκατατίθενται να συμμετάσχουν στα προγράμματα ή μέτρα.