Συλλογή και ανάλυση στοιχείων και δεδομένων

44. Ο Φορέας μεριμνά για τη συλλογή, τον συντονισμό, την επεξεργασία, ανάλυση, μελέτη, και δημοσιοποίηση στατιστικών δεδομένων, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία στη Δημοκρατία, καθώς και για τη δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων, μέσω της ομαδοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες προέρχονται μεταξύ άλλων από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις:

Νοείται ότι, ο Φορέας δύναται να αναθέσει τη δημιουργία και λειτουργία της κοινής βάσης δεδομένων σε μη κυβερνητικό οργανισμό βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας ή ειδικής συμφωνίας μεταξύ τους.