Μεταχείριση θυμάτων

18. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου και του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου, στην έκταση που αυτοί εφαρμόζονται σε σχέση με θύματα αδικημάτων βίας κατά γυναικών-

(α) οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι εμπλεκόμενοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους και εντός των πλαισίων αυτών, μεταχειρίζονται τα θύματα με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντά τους, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και διασφαλίζουν ότι τα θύματα τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης που ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στο βέλτιστο συμφέρον, την εξατομικευμένη κατάσταση και την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς τους,

(β) οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζουν ότι παρέχεται συνδρομή, στήριξη και προστασία σε θύμα, ευθύς ως οι υπηρεσίες αυτές ή οποιαδήποτε άλλη εμπλεκόμενη υπηρεσία διαπιστώσουν ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουν ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εις βάρος του θύματος αδίκημα βίας κατά γυναίκας, ανεξαρτήτως της προθυμίας του θύματος να συνεργαστεί στην ποινική διαδικασία, και

(γ) οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζουν ότι, όταν η ηλικία θύματος αδικήματος βίας κατά γυναίκας δεν εξακριβώνεται και υπάρχουν λόγοι που καταδεικνύουν ότι πρόκειται για παιδί, το εν λόγω πρόσωπο θεωρείται κατά τεκμήριο ότι είναι παιδί, ώστε να έχει άμεση πρόσβαση σε συνδρομή, στήριξη και προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και του Μέρους IV.