Καταγγελία από επαγγελματίες

17. Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο, στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του ή των επαγγελματικών του καθηκόντων, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα βίας κατά γυναίκας ή ότι αναμένεται να διαπραχθούν και άλλες πράξεις βίας εναντίον γυναίκας και προβαίνει σε καταγγελία στις διωκτικές αρχές, οι κανόνες εμπιστευτικότητας που προβλέπονται σε οποιονδήποτε εν ισχύι Νόμο δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με την καταγγελία, εκτός από την περίπτωση για την οποία η πληροφόρηση ελήφθη από δικηγόρο, στο πλαίσιο παροχής νομικής συμβουλής ή/και εκπροσώπησης ή/και υπεράσπισης προσώπου σε σχέση με ποινική ή αστική διαδικασία.