Δικαίωμα λήψης πληροφοριών από θύμα

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου, στην περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης σε αυτόν, ή σε περίπτωση που εμπλεκόμενη υπηρεσία ή μη κυβερνητικός οργανισμός έρχεται σε πρώτη επαφή με θύμα ή έχοντας βάσιμες στοιχειοθετημένες ή δικαιολογημένες υποψίες, κρίνει ότι πρόσωπο ενδέχεται να είναι θύμα, παραπέμπει αυτό στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή τις ενημερώνει σχετικά, και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ενημερώνουν το θύμα για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ακολούθως ενημερώνουν σχετικά την Αστυνομία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρέχουν στο θύμα σε απλή και κατανοητή γλώσσα ή στη μητρική του γλώσσα, τις πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την προστασία των συμφερόντων του ως θύματος, οι οποίες δίδονται και γραπτώς και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Τον τίτλο των κρατικών υπηρεσιών ή των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στις οποίες αυτός μπορεί να προσφύγει για παροχή υποστήριξης, καθώς και για το είδος της υποστήριξης∙

(β) τη δυνατότητα εξατομικευμένης αξιολόγησης της προσωπικής του κατάστασης και την αξιολόγηση κινδύνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21·

(γ) πληροφορίες αναφορικά με την υγειονομική ή ψυχολογική στήριξή του∙

(δ) πληροφορίες σχετικές με την υποβολή καταγγελίας εναντίον του φερόμενου ως δράστη του αδικήματος στις διωκτικές αρχές·

(ε) την ύπαρξη καταφυγίων προστασίας∙

(στ) τους όρους και τη διαδικασία βάσει των οποίων δύναται να απολαύει ασφάλειας και προστασίας∙

(ζ) τον βαθμό και τους όρους βάσει των οποίων δυνατόν να του παρασχεθούν νομικές συμβουλές και από ποίους παρέχονται τέτοιες συμβουλές ή τη δυνατότητα παροχής νομικής αρωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ∙

(η) πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, όπου αυτό εφαρμόζεται, ή οτιδήποτε αφορά την άδεια παραμονής του θύματος, εφόσον πρόκειται περί αλλοδαπού∙

(θ) πληροφορίες για τη διαδικασία αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμου, αναλόγως της περίπτωσης.