Δικαιοδοσία δικαστηρίων

15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα, τα δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν αδικήματα βίας κατά γυναικών, εφόσον αυτά διαπράχθηκαν-

(α) επί πλοίου φέροντος τη σημαία τη Δημοκρατίας,

(β) επί αεροσκάφους το οποίο είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας.

(2) Αδίκημα, το οποίο διαπράχθηκε επί πλοίου ή αεροσκάφους, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), εκδικάζεται από αρμόδιο δικαστήριο της επαρχίας Λευκωσίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, τα δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν αδικήματα βίας κατά των γυναικών, εφόσον αυτά διαπράττονται με τη βοήθεια συστήματος πληροφοριών στο οποίο υπάρχει πρόσβαση από το έδαφος της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του εάν το σύστημα πληροφοριών ευρίσκεται ή όχι στο έδαφος της Δημοκρατίας.