Ευθύνη Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου και προσωπικού της Αρχής

53. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Αποφάσεων, ο Επίτροπος, Βοηθός Επίτροπος και τα μέλη του προσωπικού της Αρχής δεν υπέχουν ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη εξέφρασαν ή έκθεση ή άλλο έγγραφο ετοίμασαν κατά την καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.