Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά Αποφάσεων της Αρχής

52.-(1) Οποιαδήποτε Απόφαση της Αρχής υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου.

(2) Η Αρχή διατηρεί αρχείο σχετικά με τις προσφυγές, τη διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής και τον αριθμό των αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων και παρέχει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή ή άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.