Περιουσιακά στοιχεία της Αρχής, σε περίπτωση που παύει να υφίσταται

51. Σε περίπτωση που παύει για οποιονδήποτε λόγο να υφίσταται η Αρχή, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Αρχής, περιέρχονται στη Δημοκρατία.