Εργοδότηση προσωπικού, σε περίπτωση που παύει να υφίσταται η Αρχή

50. Σε περίπτωση που η Αρχή παύει για οποιονδήποτε λόγο να υφίσταται, οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού και οι κάτοχοί τους, καθώς και οι κενές θέσεις μεταφέρονται σε κατάλληλο υπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία της κυβέρνησης, σε περίπτωση δε που οι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα της Αρχής περιέρχονται για οποιονδήποτε λόγο σε άλλο νομικό πρόσωπο, αρχή, ή οργανισμό, το προσωπικό της Αρχής παρέχει υπηρεσίες στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, αρχή ή οργανισμό χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος ή των όρων υπηρεσίας του.