Ευθύνη νομικών προσώπων

54.-(1) Νομικό πρόσωπο είναι ένοχο για τη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 22 και 43, όταν το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος του νομικού προσώπου από οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί είτε ατομικά, είτε ως μέλος οργάνου του νομικού αυτού προσώπου και κατέχει στο νομικό αυτό πρόσωπο ιθύνουσα θέση υπό την ιδιότητα-

(α) εντολοδόχου εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

(β) πληρεξούσιου λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου, ή

(γ) πληρεξούσιου άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

(2) Νομικό πρόσωπο είναι ένοχο για τη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 22 και 43, όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος προς όφελος του νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του προσώπου που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Άνευ επηρεασμού των όσων αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), η ευθύνη του νομικού προσώπου δεν αποκλείει την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των φυσικών προσώπων που διαπράττουν τα αδικήματα και ή των προσώπων που συμμετέχουν στη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 22 και 43.

(4) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), πρόσωπο το οποίο συμβουλεύει, προάγει ή παρακινεί άλλο πρόσωπο να συμμετέχει στη διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης αδικήματος που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 22 και 43 είναι ένοχο αδικήματος του ίδιου είδους υπόκειται στην ίδια ποινή και δύναται να διωχτεί, ως εάν είχε διενεργήσει ο ίδιος τέτοια πράξη.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία πράξη ή παράλειψη νομικού προσώπου που επιφέρει κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο ή/και Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβολή διοικητικού προστίμου ή άλλου χρηματικού προστίμου από την Αρχή, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη για την καταβολή του διοικητικού προστίμου φέρουν τα νομικά πρόσωπα, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).