Μεταβατική διάταξη

55.-(1) Αποφάσεις ή Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2018, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα Νόμο καθώς και οι κοινοποιήσεις που έγιναν στην Επιτροπή λογίζεται ότι έχουν γίνει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση ή αντικατάστασή αυτών από Αποφάσεις, Κανονισμούς ή κοινοποιήσεις στην Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, που θα εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Αναφορά σε οικεία νομοθεσία ή Κανονισμούς ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτής ή σε συναφή δημόσια έγγραφα τα οποία αφορούν θέματα ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών σε «ΓΕΡΗΕΤ», αυτή λογίζεται ως αναφορά σε «Αρχή».