Κατάργηση

56. Από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του παρόντος Νόμου, ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2018 καταργείται.