Τήρηση βιβλίων

48.-(1) Η Αρχή τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητές της, όπως ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται, με μέριμνα της Αρχής, απολογισμός κατά τρόπο που ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(3) Οι λογαριασμοί της Αρχής ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Μέσα σε έναν μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών η Αρχή υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση τον απολογισμό οικονομικής διαχείρισης.

(5) Η Αρχή μεριμνά για την αναφερόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (1), (2) και (4) τήρηση βιβλίων και λογαριασμών και σύνταξη απολογισμού.