Προϋπολογισμός

47.-(1) Η Αρχή καταρτίζει για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών.

(2) Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(3) Ο προϋπολογισμός, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις του από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της 30ής Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

(4) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα της Αρχής για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι, το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα της Αρχής αρχίζει από την ημερομηνία λειτουργίας της Αρχής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(5) Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού του κρατικού προϋπολογισμού.

(6) Η Αρχή μεριμνά για την αναφερόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (1) κατάρτιση προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του αναφερόμενου στις διατάξεις του εδαφίου (4) οικονομικού προγράμματος.

(7) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού, η Αρχή λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 168 του Συντάγματος για τον κρατικό προϋπολογισμό.