Έκδοση Αποφάσεων από την Αρχή

46.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αρχή εκδίδει Αποφάσεις κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να εκδίδει Αποφάσεις που αποσκοπούν πρωτίστως στην αποσαφήνιση και ρύθμιση των διαδικασιών, των μεθόδων, των χρονοδιαγραμμάτων και ιδίως της διαδικασίας και του τρόπου είσπραξης όλων των πληρωτέων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ποσών, τελών και δικαιωμάτων, της διαδικασίας και του τρόπου είσπραξης όλων των πληρωτέων ποσών διοικητικών προστίμων και οποιωνδήποτε άλλων πληρωτέων εσόδων ή ποσών που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, του καθορισμού τελών και δικαιωμάτων που είναι πληρωτέα σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και του καθορισμού διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου.

(3) Η Αρχή δύναται να εκδίδει Αποφάσεις αναφορικά με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών ή των κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδονται από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

(4) Η Αρχή δύναται να εκδίδει Αποφάσεις αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(5) Αποφάσεις της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ σε καθορισμένο στη σχετική Απόφαση χρόνο ή, σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης της σχετικής Απόφασης:

Νοείται ότι, δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αποφάσεις που αφορούν ευαίσθητες ή/και εμπιστευτικές πληροφορίες ή/και διαβαθμισμένα έγγραφα.

(6) Η Αρχή έχει εξουσία να εφαρμόζει με Απόφαση, Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν θέματα ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας.