Έκδοση Κανονισμών

45.-(1) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να προβλέπουν μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα:

(α) Τη μεθοδολογία υπολογισμού τελών για τη χρηματοδότηση των δαπανών της Αρχής·

(β) τη διαδικασία διορισμού, είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, προαγωγής, τους όρους υπηρεσίας, τις κατηγορίες θέσεων, την αφυπηρέτηση και τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού της Αρχής, καθώς και τον πειθαρχικό κώδικα και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου·

(γ) τα σχέδια υπηρεσίας για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα προσόντα των μελών του μόνιμου προσωπικού της Αρχής·

(δ) το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για την κάλυψη των μελών του προσωπικού της Αρχής κατά και μετά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Αρχή κατ’ εφαρμογή των προνοιών των περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης) Κανονισμών και των διατάξεων του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου ·

(ε) το Ταμείο Προνοίας για τους υπαλλήλους της Αρχής κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Αρχή·

(στ) το Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού για τα ωρομίσθια μέλη του προσωπικού της Αρχής.