Διορισμός συμβουλευτικών σωμάτων

25. Η Αρχή δύναται να εγκαθιδρύσει συμβουλευτικά σώματα για να τη συμβουλεύσουν επί τοιούτων ζητημάτων, όπως θέλει εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, να διορίζει τα μέλη αυτών και να καταβάλλει τα συνεπαγόμενα έξοδα από το Ταμείο της Αρχής.