Διαβουλεύσεις/Ακροάσεις

24.-(α) Η Αρχή δύναται να έχει διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της Δημοκρατίας, με φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, με παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών, με φορείς κρίσιμων υποδομών ή παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς, όπως η Αρχή εκάστοτε κρίνει σκόπιμο.

(β) Η διαδικασία διενέργειας διαβουλεύσεων δύναται να ρυθμιστεί με σχετική Απόφαση της Αρχής.

(γ) Η Αρχή σε σχέση με την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της δύναται, όταν κρίνει σκόπιμο, να διεξαγάγει δημόσιες ακροάσεις και η διαδικασία διενέργειας δημόσιων ακροάσεων δύναται να ρυθμιστεί με σχετική Απόφαση της Αρχής.

(δ) Η Αρχή δύναται να εκδώσει Απόφαση με την οποία να καθορίζει τη διαδικασία ακρόασης προσώπων, ιδίως σε περιπτώσεις επιβολής διοικητικών προστίμων ή/και άλλων διοικητικών κυρώσεων.