Έκδοση προσωρινών μέτρων

26.-(α) Η Αρχή δύναται, δυνάμει των εξουσιών της και ιδίως κατόπιν αιτήματος από ενδιαφερόμενο φορέα/παροχέα ή οργανισμό, να λαμβάνει προσωρινά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης προσωρινής Απόφασης, ιδίως σε περιπτώσεις που υπάρχει ενδεχόμενο κινδύνου για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών.

(β) Σε αυτές τις περιπτώσεις η Αρχή ζητά από τα επηρεαζόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση Απόφασης, αναφορικά με το αν η Απόφαση πρέπει να ανακληθεί η τροποποιηθεί.

(γ) Μετά από ακρόαση η Αρχή εκδίδει και κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατό την τελική της Απόφαση.