Προσωπικό της Αρχής

9.-(1) Για τους διορισμούς και τις προαγωγές του προσωπικού της Αρχής ιδρύεται τριμελές Συμβούλιο, το οποίο καλείται «Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας» (εφεξής «ΣΕΠΑ») και αποτελείται από:

(α) Τον Επίτροπο, ως πρόεδρο,

(β) τον Βοηθό Επίτροπο, και

(γ) τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου και, σε περίπτωση κωλύματός του αυτόν αναπληροί ο ένας εκ των δύο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που διορίζεται από τον Επίτροπο.

(2) Τα μέλη του προσωπικού της Αρχής διορίζονται από το ΣΕΠΑ είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες όπως καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45.

(3) Το ΣΕΠΑ δύναται να εγκρίνει προσαυξήσεις με βάση τα προσόντα, την πείρα και τις εμπειρίες του προσώπου που διορίζεται, κατ’ αναλογία των κριτηρίων που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία, τοποθετώντας το σε οποιοδήποτε σημείο της κλίμακας ή των συνδυασμένων κλιμάκων που προβλέπονται από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης.

(4)(α) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 του παρόντος Νόμου δύναται να καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν για διαδικασίες και άλλα ζητήματα που αφορούν την πρόσληψη, τη μονιμοποίηση, την προαγωγή, τους όρους υπηρεσίας, κατηγορίες θέσεων, αφυπηρέτηση και ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού της Αρχής.

(β) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίοι καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου που προσλαμβάνεται στην Αρχή και ο οποίος προηγουμένως κατείχε τα δικαιώματα αυτά ως απασχολούμενος στη δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία ή οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχοντας διοριστεί σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για πρώτη φορά πριν από την 1η Οκτωβρίου 2011, καθώς και στα ωφελήματα και στις συντάξεις των εξαρτώμενων προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών .

(γ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (β), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 δύναται να καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν για την ίδρυση-

(i) Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για την κάλυψη των μελών του προσωπικού της Αρχής κατά και μετά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Αρχή καθώς και των εξαρτωμένων προσώπων αυτών των μελών, το οποίο θα λειτουργήσει κατ’ εφαρμογή των προνοιών των περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ταμείο Ιατρο-φαρμακευτικής Περίθαλψης) Κανονισμών και των διατάξεων του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου,

(ii) Ταμείου Προνοίας για κάλυψη των υπαλλήλων της Αρχής κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Αρχή,

(iii) Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού για κάλυψη των ωρομίσθιων μελών του προσωπικού της Αρχής κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Αρχή.

(5) Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα προσόντα των μελών του μόνιμου προσωπικού της Αρχής καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας που καταρτίζονται από τον Επίτροπο με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.

(6) Η οργανική διάρθρωση της Αρχής καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό της.

(7) Μέχρις ότου η Αρχή στελεχωθεί επαρκώς δυνάμει του παρόντος Νόμου, υποστηρίζεται από προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ, το οποίο ορίζεται από τον Επίτροπο προς αυτό τον σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Aπόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου.