Δελτίο Ελέγχου

9.-(1) Ο Επιθεωρητής υποχρεούται κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε επιθεώρησης, ελέγχου ή έρευνας να συμπληρώνει δελτίο ελέγχου στον εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή τύπο, στο οποίο αναγράφει τα ευρήματα της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, όλα τα στοιχεία των διαπιστωθεισών παραβάσεων και τις προτεινόμενες ή επιβληθείσες από αυτόν διοικητικές κυρώσεις, όπου τούτο προβλέπεται από τον οικείο νόμο.

(2) Η συμπλήρωση του δελτίου ελέγχου μπορεί να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

(3) Αντίγραφο του δελτίου ελέγχου αποστέλλεται, αμελλητί, ύστερα από τη σύνταξή του στο Διευθυντή της αρμόδιας για την εφαρμογή του οικείου νόμου Υπηρεσίας ή Τμήματος του Υπουργείου.