Διοικητικές κυρώσεις

10.-(1) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε αρμοδιότητας του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, η παράβαση των διατάξεων των Νόμων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι συνεπάγεται την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε επηρεαζόμενο εργοδοτούμενο και η παράβαση των διατάξεων των νόμων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ συνεπάγεται την επιβολή διοικητικού προστίμου διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε επηρεαζόμενο εργοδοτούμενο και, σε περίπτωση επανάληψης της διαπιστωθείσας παράβασης, το επιβληθέν πρόστιμο αυξάνεται σε πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε επηρεαζόμενο εργοδοτούμενο.

(2) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής, ο οποίος έχει οριστεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες στους Πίνακες Ι και ΙΙ διάταξης, επιβάλλει στον παραβάτη το διοικητικό πρόστιμο που καθορίζεται από τις διατάξεις του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8), το συνολικό ποσό του επιβλητέου προστίμου δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε κάθε περίπτωση ολοκλήρωσης της επιθεώρησης και έκδοσης πράξης επιβολής προστίμου, εκτός από τις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης παράβασης, στην περίπτωση δε αυτή το συνολικό ποσό του επιβλητέου προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) σε κάθε περίπτωση ολοκλήρωσης της επιθεώρησης και έκδοσης πράξης επιβολής προστίμου.

(3) Ο Επιθεωρητής, αφ’ ης προβεί σε διαπίστωση της παράβασης και πριν από την επιβολή του διοικητικού προστίμου, συντάσσει επιτόπου και επιδίδει στον παραβάτη με απόδειξη παραλαβής, αιτιολογημένη Ειδοποίηση Διαπίστωσης της Παράβασης στον εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή τύπο.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, παρέχεται προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών στον παραβάτη, ώστε να προβεί σε παραστάσεις οι οποίες δέον να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου αυτός να αποδείξει ότι δεν διέπραξε την προβλεπόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (1) παράβαση.

(5) Σε περίπτωση που η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας αυτής ο παραβάτης αποτύχει να παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν διέπραξε τη σχετική παράβαση, ο Επιθεωρητής συντάσσει αιτιολογημένη Πράξη Επιβολής Προστίμου στον εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή τύπο, την οποία αποστέλλει στον παραβάτη όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της σύνταξής της με συστημένη επιστολή, η λήψη της οποίας βεβαιώνεται με τη σχετική απόδειξη παραλαβής.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με νοικοκυριά, σε σχέση με την απασχόληση σε αυτά οικιακά εργαζόμενων προσώπων ή προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε μέλη του νοικοκυριού ή στις περιπτώσεις που ασκείται ποινική δίωξη για τις παραβάσεις των διατάξεων των νόμων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι και ΙΙ.

(7) Το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή όπως άλλως ήθελε ορισθεί από την αρμόδια αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πράξης επιβολής του.

(8) Σε περίπτωση καταβολής του επιβλητέου προστίμου εντός της οριζόμενης στις διατάξεις του εδαφίου (7) προθεσμίας, αυτό μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατόν (30%), ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του αυξάνεται κατά πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα καθυστέρησης:

Νοείται ότι, η επιβαλλόμενη βάσει του παρόντος εδαφίου αύξηση δεν μπορεί στο σύνολό της να υπερβαίνει το διπλάσιο του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου.