Αναλογικότητα και αποφυγή καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη

7. Τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπει ο παρών Νόμος εφαρμόζονται κατά τρόπο ο οποίος-

(α) είναι αναλογικός·

(β) αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων για το νόμιμο εμπόριο στην εσωτερική αγορά· και

(γ) παρέχει διασφαλίσεις κατά της καταχρηστικής τους χρήσης.