Εξαιρέσεις

6. Υποβαλλόμενη αίτηση στο Δικαστήριο με αντικείμενο τη λήψη μέτρων, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο απορρίπτεται, όταν η θεωρούμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου πραγματοποιήθηκε υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

(α) Κατά την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Χάρτη, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

(β) για τη διαπίστωση αδικήματος, αδικοπρακτικής συμπεριφοράς ή παράνομης δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εναγόμενος ενήργησε προς το σκοπό της προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος·

(γ) όταν το εμπορικό απόρρητο αποκαλύφθηκε από τους εργαζομένους στους εκπροσώπους τους, στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης από πλευράς των αντιπροσώπων αυτών των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο της Δημοκρατίας, εφόσον η αποκάλυψη αυτή ήταν αναγκαία για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων· και

(δ) χάριν προστασίας έννομου συμφέροντος αναγνωριζομένου από το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο της Δημοκρατίας.