Προθεσμία παραγραφής

8.-(1) Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής για την αξίωση που ορίζεται μέχρι τα έξι (6) έτη, ουδεμία αγωγή δύναται να ασκηθεί σχετικά με απαίτηση για παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου και για την εφαρμογή μέτρων, διαδικασιών και ένδικων βοηθημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία παραγραφής αρχίζει να προσμετράται από-

(α) την ημέρα κατά την οποία η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη που αποτελεί το αντικείμενο της απαίτησης παύει, και

(β) την ημέρα κατά την οποία ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου αρχικά γνωρίζει ή εύλογα αναμένεται να γνωρίζει-

(i) τη δραστηριότητα του παραβάτη,

(ii) το ότι η δραστηριότητα αυτή συνιστά παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου,

(iii) την ταυτότητα του παραβάτη, και

(iv) το ότι η γνώση αυτή είναι επαρκής για να αποτελέσει τη βάση της αγωγής.

(3) Ο χρόνος παραγραφής δεν αρχίζει να προσμετρά ή, εάν αρχίσει, αναστέλλεται ή διακόπτεται για τους λόγους που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 12 μέχρι 18 του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου.