Προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων

9.-(1) Συμμετέχων ή συμμετέχων που έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρος διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου δεν χρησιμοποιεί ή δεν αποκαλύπτει κανένα εμπορικό απόρρητο ή θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο-

(α) το οποίο ύστερα από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση ενδιαφερόμενου μέρους ή εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας του Δικαστηρίου έχει χαρακτηρισθεί από το Δικαστήριο ως εμπορικό απόρρητο. και

(β) το οποίο περιήλθε σε γνώση του, λόγω αυτής της πρόσβασης ή συμμετοχής του.

(2) Η υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) παραμένει σε ισχύ και μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και λήγει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις-

(α) το Δικαστήριο κρίνει με τελεσίδικη απόφασή του ότι το θεωρούμενο ως εμπορικό απόρρητο δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως τέτοιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(β) με την πάροδο του χρόνου, οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται ευρέως γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτού του είδους τις πληροφορίες ή καθίστανται άμεσα προσβάσιμες σε αυτά.

(3) Το Δικαστήριο δύναται, βάσει δεόντως αιτιολογημένης αίτησης διαδίκου ή εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας, να λάβει τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (4) και τα οποία είναι αναγκαία, προκειμένου να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα κάθε εμπορικού απορρήτου ή θεωρούμενου εμπορικού απορρήτου, το οποίο χρησιμοποιείται ή αναφέρεται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου.

(4) Το Δικαστήριο δύναται-

(α) να περιορίσει, εν όλω ή εν μέρει, την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικό απόρρητο ή θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο, το οποίο υποβλήθηκε από τους διαδίκους ή τρίτους, σε μικρό αριθμό προσώπων·

(β) να επιτρέπει την πρόσβαση στην ακροαματική διαδικασία, καθώς και στα αντίστοιχα πρακτικά ή καταγραφές της διαδικασίας σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθεί εμπορικό απόρρητο ή θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο. και

(γ) να διατάξει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν περιλαμβάνεται στον περιορισμένο αριθμό προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) σε ένα μη εμπιστευτικό κείμενο της δικαστικής απόφασης, στην οποία τα αποσπάσματα που περιέχουν εμπορικά απόρρητα έχουν αφαιρεθεί ή αναδιατυπωθεί.

(5) Ο αριθμός των προσώπων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (4) δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο, προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δικαίωμα των διαδίκων σε αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα και σε δίκαιη δίκη, και περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο για κάθε διάδικο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή άλλους εκπρόσωπους των εν λόγω διαδίκων.

(6) Όταν αποφασίζει σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4) και αξιολογεί την αναλογικότητά τους, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη:

(α) την ανάγκη να διασφαλισθεί το δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα και σε δίκαιη δίκη,

(β) τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και, κατά περίπτωση, τρίτων, και

(γ) κάθε ενδεχόμενη βλάβη ενός των διαδίκων και, κατά περίπτωση, τρίτων, που απορρέει από την αποδοχή ή την απόρριψη των σχετικών μέτρων.

(7) Για σκοπούς ερμηνείας του παρόντος άρθρου-

«συμμετέχοντες» είναι οι διάδικοι, οι δικηγόροι ή άλλοι εκπρόσωποί τους, τα μέλη του Δικαστηρίου, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη δικαστική διαδικασία.

(8) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (6), υπόκειται στις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.