Προσωρινά και συντηρητικά μέτρα

10.-(1) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προσωρινά και συντηρητικά μέτρα έναντι του φερομένου ως παραβάτη:

(α) Την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου σε προσωρινή βάση·

(β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνομων εμπορευμάτων ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς· και

(γ) την κατάσχεση ή την παράδοση των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ώστε να εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στην αγορά.

(2)(α) Το Δικαστήριο δύναται, ως εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση με τα μέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), να εξαρτά τη συνέχιση της θεωρούμενης παράνομης χρήσης του εμπορικού απορρήτου από την κατάθεση εγγυήσεων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποζημίωση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου.

(β) Απαγορεύεται η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου έναντι κατάθεσης εγγυήσεων.