Προϋποθέσεις αίτησης και εγγυήσεις

11.-(1) Το Δικαστήριο για την έκδοση της απόφασής του, σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10, δύναται να απαιτεί από τον ενάγοντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ευλόγως μπορούν να θεωρηθούν διαθέσιμα, προκειμένου να κρίνουν με επαρκή βαθμό βεβαιότητας ότι-

(α) υφίσταται εμπορικό απόρρητο·

(β) ο ενάγων είναι ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου· και

(γ) το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνομα, χρησιμοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνομα ή ότι επίκειται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

(2) Το Δικαστήριο, κατά τη λήψη της απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της αγωγής και κατά την εκτίμηση της αναλογικότητάς της, λαμβάνει υποχρεωτικώς υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, που περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση-

(α) την αξία και τα λοιπά ειδικά χαρακτηριστικά του εμπορικού απορρήτου·

(β) τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου·

(γ) τη συμπεριφορά του εναγομένου κατά την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου·

(δ) τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου·

(ε) τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων έναντι των διαδίκων·

(στ) τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων·

(ζ) το δημόσιο συμφέρον· και

(η) την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.