Ανάκληση διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10

12.-(1) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εκδώσει διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10, το εν λόγω διάταγμα δύναται να ακυρωθεί ή να παύσει να ισχύει, εφόσον-

(α) ο ενάγων δεν κινήσει δικαστική διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου εντός εύλογης προθεσμίας·

(β) οι επίμαχες πληροφορίες δεν αποτελούν εμπορικό απόρρητο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για λόγους που δεν δύναται να καταλογισθούν στον εναγόμενο. και

(γ) η αίτηση του ενάγοντος είναι προδήλως αβάσιμη και διαπιστώνεται ότι κίνησε τη δικαστική διαδικασία καταχρηστικά ή κακόπιστα.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση πρέπει να λαμβάνεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών ή τριάντα μιας (31) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με το ποια περίοδος είναι η μεγαλύτερη.

(3) Το Δικαστήριο δύναται να εξαρτά τα μέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 10 από την, από πλευράς του ενάγοντος, χορήγηση κατάλληλης εγγύησης ή την παροχή ισοδύναμης διασφάλισης, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση τυχόν ζημιάς του εναγομένου και, όπου ενδείκνυται, κάθε άλλου προσώπου θιγομένου από τα μέτρα.

(4) Το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αίτησης του εναγομένου ή του ζημιωθέντος τρίτου, να διατάξει τον κάτοχο εμπορικού απορρήτου να αποδώσει στον υποτιθέμενο παραβάτη ή ζημιωθέντα τρίτο, αποζημιώσεις για τη ζημιά που προκλήθηκε σε περίπτωση που-

(α) τα μέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 10 ανακληθούν βάσει της παρα-γράφου (α) του εδαφίου (1) και παύσουν να ισχύουν λόγω πράξης ή παράλειψης του ενάγοντος, ή

(β) διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ουδεμία παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου ή απειλή τέτοιας συμπεριφοράς έχει επισυμβεί.