Δικαστικά διατάγματα και μέτρα αποκατάστασης

13.-(1) Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της ουσίας, διά της οποίας διαπιστώνεται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, δύναται να διατάξει τη λήψη κατά του παραβάτη ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου·

(β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνομων εμπορευμάτων ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς·

(γ) τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων ή μέτρων αποκατάστασης σε σχέση με τα παράνομα εμπορεύματα, όπως-

(i) ανάκληση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά·

(ii) αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα·

(iii) καταστροφή των παράνομων εμπορευμάτων ή, όπου ενδείκνυται, απόσυρσή τους από την αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η απόσυρση δεν υποσκάπτει την προστασία του επίδικου εμπορικού απορρήτου. και

(δ) την καταστροφή του συνόλου ή μέρους τυχόν εγγράφου, αντικειμένου, υλικού, ουσίας ή ηλεκτρονικού αρχείου που περιέχει ή ενσωματώνει το εμπορικό απόρρητο ή, όπου ενδείκνυται, την παράδοση στον ενάγοντα του συνόλου ή μέρους των εν λόγω εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων.

(2) Το Δικαστήριο, όταν διατάσσει την απόσυρση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά, δύναται να διατάσσει, κατόπιν αιτήματος του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, την παράδοση των εμπορευμάτων στον κάτοχο εμπορικού απορρήτου ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

(3)(α) Το Δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1) με δαπάνη του παραβάτη, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι περί του αντιθέτου.

(β) Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1) μέτρα ισχύουν, λαμβανομένης υπόψη ενδεχόμενης αποζημίωσης που δυνατόν να οφείλεται στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου λόγω της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου.