Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος θεσπίζει κανόνες προστασίας από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων.

(2) Ο παρών Νόμος δεν θίγει-

(α) την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Χάρτη, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

(β) την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ή του δικαίου της Δημοκρατίας που επιβάλλουν στους κατόχους εμπορικού απορρήτου να αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών απορρήτων, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων των αρχών αυτών·

(γ) την εφαρμογή των ενωσιακών κανὀνων ή του δικαίου της Δημοκρατίας που απαιτούν ή επιτρέπουν στα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης ή στις δημόσιες αρχές της Δημοκρατίας να αποκαλύπτουν πληροφορίες που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις τις οποίες τα ανωτέρω όργανα, οργανισμοί ή αρχές κατέχουν, σύμφωνα με και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τα προνόμια που προβλέπονται στο ενωσιακό ή στο δίκαιο της Δημοκρατίας· και

(δ) την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο της Δημοκρατίας και πρακτική.

(3) Ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου δύναται να θεωρηθεί ως περιορίζουσα την κινητικότητα των εργαζομένων και επ’ ουδενί κατά την άσκηση της κινητικότητας των εργαζομένων, δικαιολογείται-

(α) ο περιορισμός της από πλευράς των εργαζομένων χρήσης των πληροφοριών που δεν συνιστούν εμπορικό απόρρητο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) ο περιορισμός της χρήσης από πλευράς των εργαζομένων της εμπειρίας και των δεξιοτήτων που έχουν νομότυπα αποκτήσει στο σύνηθες πλαίσιο της εργασίας τους· και

(γ) η επιβολή στους εργαζομένους, μέσω των συμβάσεων εργασίας τους, πρόσθετων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο της Δημοκρατίας.