Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο κατά περίπτωση δικαστήριο και περιλαμβάνει οποιονδήποτε δικαστή αυτού.

«εvαγόμεvoς» σημαίνει oποιoδήπoτε πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε κλητήριο ένταλμα ή διαδικαστικό έγγραφο ή στο οποίο κoιvoπoιήθηκε ειδοποίηση περί τούτου ή το oπoίo δικαιούται να παρίσταται σε οποιαδήποτε διαδικασία∙

«ενάγων» σημαίνει πρόσωπο το οποίο αιτείται οποιασδήποτε θεραπείας, εξαιρουμένης θεραπείας την οποία αιτείται o εvαγόμεvoς με την υποβολή ανταπαίτησης, εναντίον oποιoυδήπoτε άλλου προσώπου σε oποιαδήπoτε διαδικασία, είτε η διαδικασία αφορά σε αγωγή, αίτηση, αναφορά, κλητήριο θέσπισμα είτε σε άλλη∙

«εμπορικό απόρρητο» σημαίνει τις πληροφορίες-

(α) οι οποίες είναι απόρρητες, υπό την έννοια ότι, είτε ως σύνολο είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και της διάταξης των συνιστωσών τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με τέτοιου είδους πληροφορίες, ούτε άμεσα προσβάσιμες στα πρόσωπα αυτά,

(β) οι οποίες έχουν εμπορική αξία απορρέουσα από τον απόρρητο χαρακτήρα τους, και

(γ) για τις οποίες το πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει νομίμως τον έλεγχο επί αυτών, έχει λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την προστασία του απόρρητου του χαρακτήρα τους·

«κάτοχος εμπορικού απορρήτου» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει νομίμως ένα εμπορικό απόρρητο·

«παραβάτης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρανόμως απέκτησε, χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε εμπορικό απόρρητο·

«παράνομα εμπορεύματα» σημαίνει τα εμπορεύματα των οποίων το σχέδιο, τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία, η διαδικασία παραγωγής ή η εμπορία αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων·

«Χάρτης» σημαίνει το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.