Νόμιμη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων

4.-(1) Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου λογίζεται νόμιμη, όταν το εμπορικό απόρρητο αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Ως ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία·

(β) ως παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμολόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή αντικειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νομίμως στην κατοχή του αποδέκτη των πληροφοριών, ο οποίος δεν υπέχει νόμιμη υποχρέωση περιορισμού της απόκτησης του εμπορικού απορρήτου·

(γ) ως άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο της Δημοκρατίας και πρακτική· και

(δ) ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε άλλης πρακτικής, η οποία υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και τις καλόπιστες εμπορικές πρακτικές.

(2) Η κτήση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου λογίζεται νόμιμη όπου επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο της Δημοκρατίας.